نویسنده = امیر مسعود طایفه سلطانخانی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به محصول راهبردی بادام و نقش های اقتصادی آن

دوره 1، شماره 156، بهار 1398، صفحه 18-19

امیر مسعود طایفه سلطانخانی


شماره‌های پیشین نشریه