نقش محیط، حاصلخیزی خاک و ژنوتیپ بر عملکرد و کیفیت چای سیاه

نوع مقاله: باغبانی

نویسنده

محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور ،لاهیجان

موضوعات