ترمیم تراکتو رها، ادوات و تجهیزات زراعی – باغی آسیب دیده از سیل

نوع مقاله: آب و خاک و صنایع

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران. ایران.

2 عضو گروه تخصصی فنی، مهندسی و ماشین های کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. تهران. ایران.

موضوعات