معرفی گیاه استویا به عنوان جایگزین قندهای مصنوعی

نوع مقاله: گوناگون

نویسندگان

1 اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/ کرج، ایران

2 عضو هیأت علمی بخش بانک ژن گیاهی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/ کرج، ایران

موضوعات