مدیریت منابع آب و مقابله با خشکی در کشاورزی

نوع مقاله: آب و خاک و صنایع

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان