درباره نشریه

نشریه مروج با اخذ مجوز فعالیت از سال 1375 پا به عرصه مطبوعات خاصه مطبوعات کشاورزی گذاشت. رویکرد این نشریه، آموزشی ترویجی و اطلاع رسانی است. دوره زمانی انتشار آن فصلنامه بوده و به طور عمده، مروجان، مددکاران و کشاورزان پیشرو را هدف انتشار خود قرار داده است. گستره توزیع نشریه، کشوری و به طور عمده مراکز جهاد کشاورزی دهستان را شامل می شود. مطالب نشریه در قالب مقاله، گزارش، اخبار و رویدادهای کشاورزی تهیه می شود. با توجه به سطح تحصیلات بیشتر مخاطبان نشریه، مقالات به زبان ترویجی و روان و سلیس و به دور از تکلفات و پیچیدگی های رایج علمی تهیه می شود.