آدرس و شماره تلفن

آدرس: تهران- خیابان آزادی- بین نواب و رودکی- موسسه اموزش  ترویج کشاورزی- طبقه یازدهم- دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی - دفتر مجله مروج.

تلفن: 66940777 داخلی 2341 آقای دکتر غلامی.

ایمیل سردبیر: gholami.ir@gmail.com