اولویت های موضوعی مجله

علاوه بر روال سابق مجله در پذیرش مقاله، موضوعات زیر واجد اهمیت ویژه هستند و مقالات و یا مطالب مناسب در رابطه با موضوعات زیر دارای اولویت چاپ هستند:
1- ژنومیک بویژه در زمینه دامپروری: معرفی کاربردی، وضعیت کنونی کشور، چشم انداز آینده؛
2- فناوری های نو: فناوری های نو و برهم زننده (Disruptive technologies) و دیجیتال در بخش کشاورزی و ترویج کشاورزی: معرفی کاربردی، تجارب موفق دنیا، وضعیت موجود کشور ، نکات مهم در سیاستگذاری و ...
3- تجارب نوین و موفق ترویج: تجارب موفق دنیا  و کشور.

4- مدیریت کاربردی در کشاورزی و ترویج: مدیریت منابع انسانی کاربردی، توسعه فردی، توسعه حرفه ای و ... .