اهداف و چشم انداز

1-      ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش مخاطبان نشریه به ویژه مروجان و کشاورزان پیشرو

2-      اطلاع رسانی و آگاهی در زمینه های مختلف کشاورزی به مفهوم عام

3-      ایجاد فضای رسانه ای برای تبادل نظر بین پژوهشگران، مروجان، کارشناسان و بهره برداران

4-      انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی به مخاطبان نشریه

5-      آگاهی مخاطبان از سیاستهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی