اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حسام‌الدّین غلامی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

gholami.irgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

مطالعات سیستمیک در نظام های دانش و مدیریت پایدار منابع طبیعی دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

e.karamiznu.ac.ir

دکتر سید کریم موسوی

زراعت استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

k.mousaviareeo.ac.ir

دکتر عبّاس نوروزی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

anorozi66yahoo.com

دکتر شهرام مقدس فریمانی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

shmfarimaniyahoo.com

مهندس حسین پیری

علوم دامی معاون دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

1346pirigmail.com

مهندس غلامرضا ضیایی

زراعت و اصلاح نباتات رئیس گروه ترویج تولیدات کشاورزی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

g.rziaie142yahoo.com

مهندس مسعود پیروشعبانی

ترویج و آموزش کشاورزی رئیس گروه ممیزی رهیافت ها، الگوها و روش های ترویجی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

mpeyroshabanigmail.com

دکتر جواد قاسمی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

javadghasemi710gmail.com

ترویج و توسعه روستایی

دبیر تخصصی

مهندس مسعود پیروشعبانی

ترویج و آموزش کشاورزی رئیس گروه ممیزی رهیافت ها، الگوها و روش های ترویجی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

mpeyroshabanigmail.com

منابع طبیعی و محیط زیست

دبیر تخصصی

مهندس علی اصغر پالوج

جنگلداری رئیس گروه ترویج بهره وری منابع پایه تولید، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

aliasghar-paloujyahoo.com

آب و خاک

دبیر تخصصی

مهندس سیّدمسعود سیدی نیاسر

خاکشناسی کارشناس گروه ترویج بهره وری منابع پایه تولید، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

m.seyediareeo.ac.ir

بازار و تشکّل‌ها

دبیر تخصصی

دکتر جواد قاسمی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

javadghasemi710gmail.com

باغبانی

دبیر تخصصی

مهندس غلامرضا ضیایی

زراعت و اصلح نباتات رئیس گروه ترویج تولیدات کشاورزی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

g.rziaie142yahoo.com

با مروجان

دبیر تخصصی

دکتر حسام‌الدّین غلامی

استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

gholami.irgmail.com

بخش گفتگو

دبیر تخصصی

مهندس زینب الله‌مرادی

ترویج و آموزش کشاورزی کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

allahmoradi16gmail.com

تنوع زیستی

دبیر تخصصی

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

مطالعات سیستمیک در نظام های دانش و مدیریت پایدار منابع طبیعی دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه پایدار روستایی: دانشگاه زنجان

e.karamiznu.ac.ir

جوانان روستایی و کشاورزان آینده

دبیر تخصصی

دکتر شهرام مقدس فریمانی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

shmfarimaniyahoo.com

دام و طیور، شیلات و دامپزشکی

دبیر تخصصی

دکتر هوشنگ افروزان

زنبور عسل پژوهشگر مؤسسه تحقیقات علوم دامی

afrouzanhgmail.com
09125947176

زراعت

دبیر تخصصی

خانم دکتر رزا قوچانی

فیزیولوژی گیاهی کارشناس گروه ترویج تولیدات گیاهی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

r.ghoochanigmail.com

زنان روستایی و عشایری

دبیر تخصصی

فروغ‌السادات بنی هاشم

جامعه شناسی مدیر کل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

f.banihashemareeo.ac.ir

صنایع غذایی و تبدیلی

دبیر تخصصی

دکتر مهدی نیکخواه

صنایع غذایی گرایش بیوتکنولوژی غذایی استادیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

mehdi.nikkhahyahoo.com

فنّی، مهندسی و مکانیزاسیون

دبیر تخصصی

دکتر احمد صادقی

مکانیک ماشین‌های کشاورزی استادیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

a_msadeghiyahoo.com

گیاهپزشکی

دبیر تخصصی

دکتر حسین نوری

گیاهپزشکی دانشیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

h.nouriareeo.ac.ir

مدیریت محصولات گواهی‌شده و ارگانیک

دبیر تخصصی

مهندس محمّد شریفی‌مقدم

ترویج و آموزش کشاورزی مجری ملی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

sharifi392003yahoo.com

نقد و معرفی کتاب

دبیر تخصصی

دکتر عباس نوروزی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

anorozi66yahoo.com

مخاطرات بخش کشاورزی

دبیر تخصصی

مهندس ابراهیم جعفری

علوم دامی معاون دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی

ssjafariyahoo.com