تعیین هیات تحریریه و دبیران تخصصی مجله

جناب آقای دکتر مویدی معاون محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی احکام هیأت تحریریه مجله مروج و دبیران تخصصی محترم فصلنامه مروج را صادر فرمودند.