اخبار و اعلانات

اولویت های موضوعی مجله

علاوه بر روال سابق مجله در پذیرش مقاله، موضوعات زیر واجد اهمیت ویژه هستند و مقالات و یا مطالب مناسب در رابطه با موضوعات زیر دارای اولویت چاپ هستند:1- ژنومیک بویژه در زمینه دامپروری: معرفی کاربردی، وضعیت کنونی کشور، چشم انداز آینده؛2- فناوری های نو: فناوری های نو و برهم زننده (Disruptive technologies) و دیجیتال در بخش کشاورزی و ترویج کشاورزی: معرفی کاربردی، تجارب موفق دنیا، وضعیت موجود کشور ، نکات مهم در سیاستگذاری و ...3- تجارب نوین و موفق ترویج: تجارب موفق دنیا  و کشور. 4- مدیریت کاربردی در کشاورزی و ترویج: مدیریت منابع انسانی کاربردی، توسعه فردی، توسعه حرفه ای و ...

مطالعه بیشتر

شماره جدید مجله مروج

شماره بهار 1399 به بزودی زیور طبع آراسته خواهد شد.

مطالعه بیشتر

تعیین هیات تحریریه و دبیران تخصصی مجله

جناب آقای دکتر مویدی معاون محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی احکام هیأت تحریریه مجله مروج و دبیران تخصصی محترم فصلنامه مروج را صادر فرمودند.

مطالعه بیشتر