نگاهی به برخی اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت مخاطرات سیلاب در استان لرستان

نوع مقاله: گزارش

نویسنده

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان

موضوعات