دوره و شماره: دوره 1398، شماره 156، بهار 1398، صفحه 1-128 

دام و آبزیان

13. بیماری مرگ و میر زودرس میگو روش های پیشگیری

صفحه 75-77

بهروز قر ه وی؛ سعید یلقی


منابع طبیعی و محیط زیست

18. شناخت مراتع: لازمه تعامل با بخش های زراعی و دامی

صفحه 100-104

علی اصغر پالوچ


گوناگون

22. معرفی گیاه استویا به عنوان جایگزین قندهای مصنوعی

صفحه 117-123

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه


ترویج و توسعه

23. “من یک مروّج کشاورزی هستم”

صفحه 124-126

اسماعیل شهبازی