کاشت نخود پاییزه فن آوری خلاقانه برای مبارزه با تنش خشکی و عملکرد بالاتر

نوع مقاله: زراعت

نویسنده

عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خرم آباد

موضوعات