ملاحظات ترویجی زراعت یونجه در استان خوزستان

نوع مقاله: باغبانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 2عضو هیئت علمی بخش اصلاح ‌بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

موضوعات