مدیریت توسعه ریشه پسته و نقش آن در کاهش تنشهای شوری و خشکی

نوع مقاله: آب و خاک و صنایع

نویسنده

مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

موضوعات