بیماری مرگ و میر زودرس میگو روش های پیشگیری

نوع مقاله: دام و آبزیان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور-مرکز گرگان

2 عضوهیئت علم یمؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- مرکزگرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

موضوعات