مسمومیّت دام ها با اسید پروسیک موجود درعلوفه ها و روش های جلوگیری از آن

نوع مقاله: دام و آبزیان

نویسندگان

1 اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج ، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تخصص: تغذیه گوسفند وبز و ارزیابی مواد خوراکی