راهبرد عملیاتی برای مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار در شرایط و ساختار کشاورزی ایران )

نوع مقاله: ترویج و توسعه

نویسنده

مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار

موضوعات