پژوهش، تطبیق و ترویج کارت رنگ برگ برای توصیه کود نیتروژنی مورد نیاز گندم در شرایط شور

نوع مقاله : خاکشناسی

نویسندگان

استادیار پژوهش، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

کلیدواژه‌ها