دوره و شماره: دوره 1400، 1 و 2 - شماره پیاپی 160، خرداد 1401، صفحه 1-78 

سخن مدیرمسئول

سخن مدیرمسئول

علی اکبر مؤیدی


ارزیابی ویژگی های بو م شناختی غله آفریقایی فونیو

صفحه 12-18

محمد رضا زرگران خوزانی؛ ایدین خدایی جوقان


تجربه موفق

تجربه موفق: طرح توسعه زنبورداری در زمینه تولید فرآورده‌های زنبورعسل ویژه زنان روستایی و عشایری

صفحه 37-40

سمیرا انواری؛ هوشنگ افروزان؛ فرشته نور الهی؛ زیبا یوسفی؛ نسرین روشنی؛ صدیقه علی پور؛ فریبا باقری


بوی گندم (شعر، قطعات ادبی)

بوی گندم

صفحه 41-41

حامد شیخی


ترویج در قاب (تصاویر ترویجی)

ترویج در قاب

صفحه 63-63


گیاهپزشکی

شانکر پوستی گردو در شرایط تنش

صفحه 64-70

منصوره کشاورزی؛ سید اصغر موسوی